2019-12-23

Regulamin organizacyjny Biblioteki Publicznej

Regulamin organizacyjny

Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego

w Aleksandrowie Łódzkim

 

I Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, określa:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Misję i cele działania Biblioteki
 3. Organizację Biblioteki
 4. Zasady funkcjonowania
 5. Cele i zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy
 6. Postanowienia końcowe

 

§ 2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. „bibliotece” należy przez to rozumieć Bibliotekę Publiczną im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim
 2. „dyrektorze” należy przez to rozumieć Dyrektora Biblioteki Publicznej

im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim

 

II Misja i cele działania

 

§ 3

Misją biblioteki jest tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb ogółu społeczeństwa w zakresie działalności czytelniczo-oświatowej, kulturalnej i informacyjnej oraz zapewnienie mieszkańcom warunków do uczestnictwa w upowszechnianiu wiedzy i kultury

 

 

 

 § 4

Celem działania biblioteki jest:

 1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
 2. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.
 3. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym.
 4. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
 5. Popularyzowanie książki, czytelnictwa i historii regionu.
 6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej w celu zaspokojenia zainteresowań środowiska.
 7. Udzielanie innym bibliotekom fachowej pomocy.
 8. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa.

 

 

III Organizacja biblioteki

 

§ 5

 

 1. Biblioteka jest samodzielną instytucją kultury wchodzącą w skład krajowej sieci bibliotecznej.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną, którą uzyskała z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora.
 3. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków.
 4. Siedzibą biblioteki jest zabudowana nieruchomość w Aleksandrowie Łódzkim przy Placu Kościuszki 12.
 5. Terenem działania biblioteki jest Miasto i Gmina Aleksandrów Łódzki.
 6. Kierownictwo biblioteki sprawuje dyrektor.

 

 

§ 6

 

 1. W bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi.
 2. W bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalności.
 3. Pracowników biblioteki zatrudnia i zwalnia dyrektor.

 

§ 7

W skład struktury organizacyjnej biblioteki wchodzą następujące oddziały i stanowiska:

 

 1. Biblioteka Publiczna – Aleksandrów Łódzki, Plac Kościuszki 12

- czytelnia dla dorosłych

- wypożyczalnia dla dorosłych

- działa administracyjny

- dział gospodarczy

- Dyrektor

- Bibliotekarz                                                  

- Referent

- Księgowy

- Kasjer

- Pracownik gospodarczy

- Sprzątaczka   

B.  Filia nr 1 dla Dzieci i Młodzieży – Aleksandrów Łódzki, Plac Kościuszki 12

- czytelnia dla dzieci i młodzieży

- wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży

- Kierownik filii

- Bibliotekarz

 1. Filia nr 2 – Aleksandrów Łódzki, ul. Dmowskiego 4

- wypożyczania

- Kierownik filii

- Bibliotekarz

- Sprzątaczka

 

 

 1. Filia nr 3 – Aleksandrów Łódzki, ul. Brużycy 73

- wypożyczalnia

- Kierownik filii

 

E. Filia w Bełdowie

- wypożyczalnia

- Kierownik filii

 

F. Filia w Rąbieniu

- wypożyczalnia

- Kierownik filii

 

G. Filia w Sobieniu                                     

- wypożyczalnia                                           

- Kierownik filii                                           

 

H. Klub Kultury w Sobieniu

- klub

- instruktor  

 

IV Zasady funkcjonowania biblioteki

 

§ 8

 

 1. Dyrektor, jako sprawujący kierownictwo biblioteki ponosi odpowiedzialność za wynik pracy instytucji.
 2. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym pracowników biblioteki.
 3. W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.
 4. Dyrektor zapewnia sprawne funkcjonowanie biblioteki, organizację pracy oraz nadzoruje działalność poszczególnych stanowisk pracy.
 5. Pracownicy biblioteki w wykonaniu swoich obowiązków i zadań działają na podstawie prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
 6. Szczególne podziały zadań określają indywidualne zakresy czynności pracowników.

 

 

 1. Biblioteka działa w oparciu o następujące zasady:

- praworządności i przestrzeganiu obowiązujących przepisów,

- planowania pracy,

- wzajemnego współdziałania i odpowiedzialności za realizację zadań,

- kontroli wewnętrznej,

- służebności wobec społeczności lokalnej.

 

§ 9

 

 1. W bibliotece stosuje się kontrolę wewnętrzną, która obejmuje:

- samokontrolę prawidłowości wykonywania własnej pracy, do której zobowiązani są wszyscy pracownicy,

- kontrolę funkcjonalną, sprawowaną z urzędu w ramach nadzoru przez pracowników funkcyjnych.

 

V. Cele i zakres działania poszczególnych stanowisk pracy.

 

§ 10

 

 1. Podział zadań i kompetencje pracy oraz kontrolę wykonywania zadań realizowanych przez poszczególnych pracowników dokonuje dyrektor Biblioteki.
 2. Do ogólnych zadań i obowiązków pracowników należy:

- odpowiedzialność wobec dyrektora za realizację powierzonych zadań,

- odpowiedzialność za prawidłową organizację pracy na swoim stanowisku, - doskonalenie umiejętności zawodowych,

- wykonywania pracy stosownie do otrzymywanych zakresów czynności.

 

§ 11

 

Do zakresu działania dyrektora należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie biblioteki na zewnątrz, współpraca z władzami samorządowymi.
 2. Nadzór nad działalnością merytoryczną instytucji.
 3. Nadzór i odpowiedzialność materialna nad zbiorami i majątkiem biblioteki.
 4. Wydawanie zarządzeń i regulaminów wewnętrznych.
 5. Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych pracowników.
 6. Przyjmowanie, zwalnianie i nagradzanie pracowników.
 7. Sprawowanie kontroli wewnętrznej.
 8. Opracowanie planów i sprawozdań biblioteki.
 9. Ustalanie zakresu czynności pracowników.
 10. Współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury.
 11. Zaopatrywanie biblioteki w niezbędne materiały biurowe, środki czystości, sprzęt biurowy i biblioteczny.
 12. Zapewnienie właściwych warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych.
 13. Stosowanie się do zarządzeń, instrukcji, wytycznych i poleceń władz zwierzchnich.

 

§ 12

 

Do zakresu działania Kierownika Filii należy:

 1. Kierownik Filii kieruje pracą podległej mu filii i odpowiada przed dyrektorem Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim za jej poprawne funkcjonowanie.
 2. Kierownik Filii - jako reprezentant Biblioteki w terenie jest odpowiedzialny za dobre imię biblioteki w lokalnym środowisku.
 3. Zadaniem kierownika filii jest organizowanie i prowadzenie wszystkich funkcji biblioteki zgodnie z jej systemem i zakresem obowiązków.
 4. Do funkcyjnych obowiązków kierownika filii należy planowanie, organizowanie, koordynowanie i ocenianie prac wykonywanych w bibliotece.
 5. Kierownik filii odpowiada za:

- opracowanie i realizację planów pracy biblioteki,

- sporządzanie sprawozdawczości statystycznej oraz opisowego sprawozdania rocznego z działalności biblioteki,

- gromadzenie dokumentacji ilościowo-wartościowej zbiorów,

- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej i administracyjnej zgodnie z wymogami przepisów kancelaryjnych i bibliotecznych,

- wykonanie zaleceń pokontrolnych i powizytacyjnych,

- właściwe zabezpieczanie mienia i zbiorów bibliotecznych,

- właściwe administrowanie powierzoną placówką.

 

6. Do szczegółowego zakresu obowiązków kierownika filii należy:

 

W zakresie gromadzenia, opracowania i przechowywania zbiorów bibliotecznych:

- gromadzenie zbiorów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,

- bieżące uzupełnianie nowości wydawniczych w oparciu o analizę rynku wydawniczego i dezyderaty czytelników,

- uzupełnianie nabytków wydawnictw ciągłych i seryjnych,

- prenumerata i akcesja wydawnictw periodycznych,

- przeprowadzanie selekcji, kontroli i skontrum księgozbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- opracowanie zbiorów tj. inwentaryzowanie, katalogowanie i klasyfikowanie,

- zabezpieczenie i konserwacja zbiorów, wykonywanie prac porządkowych związanych z właściwym ustawieniem księgozbioru.

 

W zakresie udostępniania zbiorów:

- bieżąca obsługa czytelników,

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z postanowieniami Regulaminu dla czytelników w godzinach ustalonych w Regulaminie wewnętrznym biblioteki,

- prowadzenie rejestracji czytelników i wypożyczeń zbiorów, sporządzenie zestawień dziennych, miesięcznych, rocznych,

- konsekwentne /zgodne z regulaminem/ egzekwowanie książek od czytelników zalegających z ich zwrotem,

- udostępnianie korzystania z przeglądarki internetowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z Internetu,

- udostępnianie i tworzenie dokumentów zapisanych na różnych nośnikach, zgodnie z, przepisami prawa autorskiego,

- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej

- świadczenie usług kserograficznych.

 

W zakresie popularyzacji czytelnictwa:

- inspirowanie i koordynowanie działań w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowanie do korzystania z informacji w bibliotece,

- współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oświatowo-wychowawczymi w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

- włączanie się do organizacji imprez lokalnych i regionalnych oraz obchodów uroczystości kulturalnych i państwowych,

- prowadzenie stosownej dokumentacji z działalności w kronice biblioteki i dzienniku statystycznym,

- podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska.

 

§ 13

 

Do zakresu działania bibliotekarza należy:

 1. W zakresie gromadzenia, opracowywania i przechowywania zbiorów bibliotecznych:

- analizowanie posiadanych zbiorów bibliotecznych oraz potrzeb czytelniczych środowiska,

- w oparciu o analizę rynku wydawniczego zapoznanie się z nowościami wydawniczymi,

- planowanie zakupów zbiorów bibliotecznych,

- prawidłowe opracowanie zbiorów tj. inwentaryzowanie, katalogowanie i klasyfikowanie,

- systematyczne aktualizowanie zbiorów poprzez selekcję – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- aktualizowanie znaków klasyfikacyjnych i sygnatur na książkach, kartach katalogowych i inwentarzach bibliotecznych,

- zabezpieczenie i konserwacja zbiorów, regularne porządkowanie księgozbiorów,

- wprowadzanie opisów bibliograficznych do katalogu komputerowego.

 

2. W zakresie udostępniania zbiorów:

- bieżąca obsługa czytelników,

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych zgodnie z postanowieniami Regulaminu dla czytelników w godzinach ustalonych w Regulaminie wewnętrznym biblioteki,

- prowadzenie rejestracji czytelników i wypożyczeń zbiorów, sporządzenie zestawień dziennych, miesięcznych, rocznych,

- konsekwentne /zgodne z regulaminem/ egzekwowanie książek od czytelników zalegających z ich zwrotem,

- udostępnianie korzystania z przeglądarki internetowej zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z Internetu,

- udostępnianie i tworzenie dokumentów zapisanych na różnych nośnikach, zgodnie z, przepisami prawa autorskiego,

- prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej kartotek przedmiotowych, zagadnieniowych i osobowych,

- świadczenie usług kserograficznych.

 

3. W zakresie popularyzacji czytelnictwa:

- inspirowanie i koordynowanie działań w zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowanie do korzystania z informacji w bibliotece,

- współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami, instytucjami oświatowo-wychowawczymi w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa,

- włączanie się do organizacji imprez lokalnych i regionalnych oraz obchodów uroczystości kulturalnych i państwowych,

- prowadzenie stosownej dokumentacji z działalności w kronice biblioteki i dzienniku statystycznym,

- podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska.

 

§ 14

 Do zakresu działania instruktora  należy:

   1.  planowanie i organizowanie działalności kulturalno-oświatowej dla  dzieci, młodzieży i dorosłych

 2.  prowadzenie zajęć z zakresu bukieciarstwa artystycznego dla dzieci i   młodzieży           

 3.  upowszechnianie i udostępnianie wybranej dziedziny kultury poprzez  prowadzenie warsztatów, organizację wystaw, spotkań, konkursów i innych imprez kulturalnych

 4.  współdziałanie z bibliotekami, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami w celu rozwijania i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa

 5.  włączanie się do organizacji imprez lokalnych i regionalnych oraz obchodów uroczystości kulturalnych i państwowych

6.  prowadzenie stosownej dokumentacji z działalności w kronice,  dzienniku statystycznym

      7.  staranne i sumienne wykonywanie pracy

 8.   stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umowy o pracę,

 9.  przestrzeganie czasu pracy ustalonego w Klubie Kultury i  wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej wydajny

 10.  przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w Klubie Kultury porządku

 11.  przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,

 12. poddawanie się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym  badaniom lekarskim i stosowanie się do wskazań lekarskich,

 13. dbanie o dobre imię Klubu, kreowanie i utrwalanie w społeczeństwie  jego pozytywnego wizerunku,

 14. dbanie o mienie Klubu, używanie go zgodnie z przeznaczeniem,  przeciwstawianie się marnotrawstwu oraz informowanie przełożonych o dostrzeżonych nadużyciach,

15. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

   16. podnoszenie i doskonalenie swoich kwalifikacji zawodowych i dążenie  do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników

                                                                           

 

§ 14

Do podstawowych zadań księgowej należy:

 1. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
 2. Bieżące i prawidłowe prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Biblioteki,
 3. Przygotowanie projektu budżetu Biblioteki w zakresie dochodów i wydatków (w tym fundusz płac) na każdy następny rok,
 4. Przygotowanie projektu planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 5. Nalicza i przekazuje w terminach zgodnych z ustawą odpis podstawowy na Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 6. Rozliczenie i ewidencjonowanie operacji finansowych, w tym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 7. Sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości finansowo-księgowej:

- z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych Biblioteki,

- okresowych i rocznych zbiorczych analiz, sprawozdań i informacji o realizacji planu,

 1. Dokonywanie operacji bankowych, inwentaryzowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz innych należności i zobowiązań,
 2. Oblicza wynagrodzenia i inne świadczenia za pracę,
 3. Sporządza w ustalonym terminie listy płac z wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń wynikających z pracy przysługujących pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika,
 4. Dokonuje przewidzianych przez prawo lub na prośbę bądź za zgodą pracownika potrąceń z wynagrodzenia,
 5. Oblicza, pobiera i odprowadza podatki oraz terminowo je wpłaca na właściwy rachunek urzędu skarbowego,
 6. Sporządza i terminowo przesyła urzędom skarbowym deklaracje (PIT-y) i inne informacje,
 7. Dokonuje rocznego obliczenia podatku – na wniosek pracownika,
 8. Sporządza i przechowuje dokumenty związane z poborem podatku od osób fizycznych (np. karty wynagrodzeń pracowników, listy płac),
 9. Kompletuje i sporządza pełną dokumentację ubezpieczeniową (deklaracje ZUS i raporty miesięczne),
 10. Oblicza, opłaca i rozlicza w ustalonych, ustawowych terminach składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń społecznych, a także składek na Fundusz Pracy,
 11. Ustala prawo do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 12. Sporządza na odpowiednich drukach (RP-7) zarobki pracowników ubiegających się o świadczenia emerytalno-rentowe,
 13. Wydaje pracownikom zaświadczenia o wysokości zarobków,
 14. Informuje organ rentowy do końca lutego każdego roku kalendarzowego o wysokości osiągniętego przychodu w ubiegłym roku kalendarzowym przez emeryta lub rencistę,
 15. Prowadzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej i ewidencjonowanie majątku BP i filii,
 16. Współpracuje z bankami, kontroluje wyciągi bankowe, czeki, faktury,
 17. Podpisuje pisma, dokumenty księgowe, rachunkowe, płacowe i sprawozdania finansowe,
 18. Odpowiada za skutki prawne sporządzonych i podpisanych dokumentów,
 19. Wykonuje inne zadania i obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości budżetowej oraz z przepisów regulujących prawa i obowiązki głównego księgowego.

 

 

§ 15

 

Do podstawowych zadań kasjera należy:

 1. Dokonywanie operacji gotówkowych (wpłat i wypłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez osoby upoważnione, sprawdzonych pod względem merytorycznym przez dyrektora placówki, formalnym i rachunkowym przez głównego księgowego oraz zatwierdzonych do wypłaty przez dyrektora.
 2. Dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunku bankowego na określone potrzeby lub wydatki bieżące.
 3. Odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu ich pobrania, a najdalej w dwóch następnych dniach roboczych.
 4. Niezwłoczne zawiadomienie dyrektora o brakach gotówkowych lub ewentualnych włamaniach do kasy

 

 

 

§ 16

 

Do podstawowych zadań referenta do spraw kadrowych należy:

 1. Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,
 2. Prowadzenie ewidencji czasu pracy:

- zakładanie i prowadzenie odrębnie dla każdego pracownika kart ewidencyjnych czasu pracy /miesięcznych i rocznych/,

 1. Zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowanie z ubezpieczeń społecznych,
 2. Sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań dla GUS-u,
 3. Współpraca z działem księgowości prowadzącym obsługę finansową Biblioteki,
 4. Wydawanie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem,
 5. Obsługa funduszu socjalnego.

 

§ 17

 

Do podstawowych zadań pracownika gospodarczego należy:

 1. Pracownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w czystości i porządku terenu wokół biblioteki oraz w pomieszczeniach gospodarczych a w szczególności sprzątanie stosownie do pory roku,
 2. Dokonywanie bieżącej i systematycznej kontroli i konserwacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania znajdujących się w pomieszczeniach biblioteki,
 3. Kontrolowanie sprawności urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych,
 4. Obsługa c.o. w sezonie grzewczym, nadzór nad kotłownią,
 5. Wykonywanie różnego rodzaju drobnych napraw sprzętu i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz urządzeń metalowych i drewnianych,
 6. Prowadzenie książki napraw i konserwacji oraz zapisywanie wszelkich czynności konserwacyjnych,
 7. Zgłaszanie Dyrektorowi Biblioteki wszelkich poważniejszych uszkodzeń i awarii,
 8. Dbałość o powierzone materiały i narzędzia,
 9. Dokonuje zakupu drobnego sprzętu i części zamiennych do naprawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych, c.o.,
 10. Dba o całokształt mienia biblioteki, zabezpiecza mienie przed kradzieżą, zniszczeniem lub pożarem,
 11. Wykonywanie innych czynności gospodarczych związanych z funkcjonowaniem biblioteki zleconych prze Dyrektora Biblioteki,
 12. Wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora Biblioteki.

 

§ 18

 

Do podstawowych zadań sprzątaczki należy:

 1. Codzienne sprzątanie, odkurzanie, czyszczenie i wycieranie na mokro wykładzin w wypożyczalniach, czytelniach i podłóg w pomieszczeniach gospodarczych i korytarzach,
 2. Codzienne opróżnianie koszy na śmieci,
 3. Codzienne wycieranie kurzu z urządzeń i mebli znajdujących się w pomieszczeniach,
 4. Codzienne sprzątanie toalet,
 5. Utrzymywanie w czystości regałów bibliotecznych i odkurzanie księgozbiorów,
 6. Mycie okien i drzwi w zależności od potrzeb.

 

§ 19

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Podstawowymi dokumentami określającymi działalność biblioteki oraz jej strukturę organizacyjną są:
 2.  
 3. Statut Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim nr XII/112/07 z dnia 27 września 2007 r.
 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1998 r., nr 106, poz. 668 z 2001 r.,  nr 129, poz. 1440 z 2002 r., nr 113, poz. 984 z 2004 r., nr 238, poz. 2392 z 2006 r., nr 220, poz. 1600)
 2. Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r.
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 214, poz. 1806, nr 153, poz. 1271; z 2003 r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 116, poz. 1203, nr 102, poz. 1055; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128)
 4. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, nr 96, poz. 874, nr 213, poz. 2081; z 2004 r. nr 11, poz. 96, nr 261, poz. 2598; z 2005 r. nr 131, poz. 1091, nr 132, poz. 1111)
 5. Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 446, zmiany Dz. U. z 2000 r. Nr 49, poz. 574; z 2001 r. Nr 127, poz. 1361; z 2004 r. nr 255, poz. 2561)
 6. W siedzibie biblioteki i filii na widocznym miejscu powinna być umieszczona informacja o godzinach udostępniania zbiorów bibliotecznych oraz regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki.
 7. Zarządzenia dyrektora i inne podlegające ogłoszeniu informacje podaje się do wiadomości pracownikom i czytelnikom poprzez udostępnianie ich w widocznych miejscach.
 8. Wszelkie skargi i wnioski winny być umieszczone w „księdze skarg i wniosków” wywieszonej w widocznym miejscu.
 9. Do spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy

 

§ 20

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2010 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się