2019-12-23

Podstawy prawne funkcjonowania Biblioteki

Podstawowymi dokumentami określającymi działalność biblioteki oraz jej strukturę organizacyjną są:

 

  1. Statut Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim nr XII/112/07 z dnia 27 września 2007 r.
  2. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1998 r., nr 106, poz. 668 z 2001 r.,  nr 129, poz. 1440 z 2002 r., nr 113, poz. 984 z 2004 r., nr 238, poz. 2392 z 2006 r., nr 220, poz. 1600)
  3. Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 9 marca 1999 r.
  4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 214, poz. 1806, nr 153, poz. 1271; z 2003 r. nr 80, poz.717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 116, poz. 1203, nr 102, poz. 1055; z 2005 r. nr 172, poz. 1441, nr 175, poz. 1457; z 2006 r. nr 17, poz. 128)
  5. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, nr 96, poz. 874, nr 213, poz. 2081; z 2004 r. nr 11, poz. 96, nr 261, poz. 2598; z 2005 r. nr 131, poz. 1091, nr 132, poz. 1111)
  6. Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników w instytucjach kultury prowadzących w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury (Dz. U. z 1991 r. Nr 45, poz. 446, zmiany Dz. U. z 2000 r. Nr 49, poz. 574; z 2001 r. Nr 127, poz. 1361; z 2004 r. nr 255, poz. 2561)

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się