2020-01-28

Nabór na stanowisko bibliotekarza

Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim ogłasza nabór na stanowisko bibliotekarza.

 

Zakres obowiązków:

1.     Gromadzenie i udostępnianie zbiorów Biblioteki

2.     Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej

3.     Opracowanie zbiorów

4.     Udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej

5.     Skontrum księgozbioru

6.     Dbałość o stan powierzonego mienia

7.     Sprawozdawczość

8.     Organizacja i prowadzenie zajęć, imprez kulturalnych mających na celu promowanie czytelnictwa

9.     Promowanie działalności Biblioteki poprzez zamieszczanie informacji w mediach

 

Wymagania niezbędne

1.     Wykształcenie wyższe humanistyczne, bądź społeczne. Mile widziane bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filologia polska lub pokrewne.

2.     Znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania bibliotek publicznych

3.     Wysoka kultura osobista

4.     Dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych

5.     Ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej

 

Wymagania dodatkowe

1.     Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania, dobra organizacja pracy

2.     Łatwość w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich

3.     Skrupulatność i sumienność

4.     Kreatywność i silna motywacja do pracy

5.     Umiejętność pracy w zespole

6.     Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

 

 

 

Wymagane dokumenty

1.     Życiorys

2.     List motywacyjny

3.     Kserokopie świadectw pracy

4.     Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

5.     Kserokopie innych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności

6.     Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 

Mile widziane pomysły na promowanie działalności bibliotecznej, które będzie można przedstawić podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Bibliotece Publicznej im Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim, pl. Kościuszki 12 do 7 lutego 2020 roku w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko bibliotekarza.”

 

Uwagi końcowe

Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etat, z tym że dwie pierwsze umowy mogą być zawarte na czas określony nie dłuższe niż okres jednego roku z możliwością rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem.


 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się